Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Docente: Djotha de Moel

Cursist: de zwangere die de zwangerschapscursus volgt.

Locatie: de locatie waarop de cursus gegeven wordt, dit kan verschillen van de praktijklocatie
 

Artikel 2: Algemeen

De Docente geeft voorlichting, tips, oefeningen, houdingen aan de Cursist op het als zodanig opgegeven locatieadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het adres wordt de Cursist per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De zwangerschapscursus is bedoeld om de zwangere te informeren en voorbereiden op de bevalling. Niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts als er zich problemen voordoen met uw gezondheid. De Docente kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van aanbevelingen uit de cursus of van het niet-inroepen van deskundig medisch advies.

Artikel 4: Verhindering

Indien de Cursist verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op de cursuslocatie aanwezig te zijn, dient zij de Docent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De cursusles vervalt en er is geen recht op teruggave van lesgeld.

De Cursist heeft wel recht op teruggave van cursusgeld indien zij eerder bevalt en nog lessen open heeft staan.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de cursus deelt de Docent de cursist mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Docent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De Docente beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Betaling

Betaling voor de proefles dient contant meegenomen worden. De betaling voor de cursus, aan de Docent dient door overschrijving plaats te vinden. De cursist ontvangt een factuur voor het aantal lessen dat zij afneemt. De cursist dient de rekening voor aanvang van de eerstvolgende les volledig te betalen. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de Docent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de docent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De Docent heeft het recht om overeengekomen cursuslessen op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de cursus niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De cursuslessen van de Docente is gericht op eerlijke voorlichting zonder resultaat te garanderen. De Docente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Cursist van door de Docent verstrekte voorlichting en tips.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Docente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 10: Akkoord algemene voorwaarden

De Cursist gaat bij ondertekenen van het inschrijfformulier automatisch akkoord met bovenstaande genoemde algemene voorwaarden.